Jak złożyć wypowiedzenie w pracy?

 Wypowiedzenie w pracy może być trudnym i niezwykle stresującym doświadczeniem. Jednak czasami konieczność złożenia wypowiedzenia staje się nieunikniona. Bez względu na powód, dla którego decydujesz się zakończyć swoje zatrudnienie, ważne jest, aby pozostać profesjonalnym i złożyć wypowiedzenie w prawidłowy sposób. Jak złożyć wypowiedzenie w pracy? Tego dowiesz się poniżej:

Czego dowiesz się z tego artykułu?

  • czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?
  • jak złożyć wypowiedzenie umowy po pracę?
  • wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia a wypowiedzenie za porozumieniem stron – czym się różnią?

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne zakończenie stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika. Jest to formalny akt, który wymaga przestrzegania określonych zasad i terminów. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, stosuje się trzy różne rodzaje wypowiedzenia: bez podania przyczyny, z winy pracownika lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W pierwszym przypadku, pracodawca musi przestrzegać odpowiedniego okresu wypowiedzenia, który jest ustalany na podstawie czasu pracy pracownika. W drugim przypadku, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę natychmiast, jeżeli pracownik popełnił poważne naruszenie swoich obowiązków lub działał wbrew zasadom etyki. W trzecim przypadku, pracodawca musi wykazać uzasadnione powody, takie jak likwidacja miejsca pracy czy pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika również musi odbywać się z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia, chyba że uzgodniono inaczej w umowie. Pracownik może zdecydować się na wypowiedzenie umowy o pracę z różnych powodów, takich jak znalezienie innego lepiej płatnego stanowiska, konflikty z pracodawcą, złe warunki pracy czy nieregulowane zaległe wynagrodzenie. Ważne jest, aby obie strony przestrzegały zasad wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ nieuważne postępowanie może prowadzić do sporów prawnych i naruszenia praw pracowniczych. Po wypowiedzeniu umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi należne odszkodowanie, zachować terminy wypowiedzenia i wydać wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak świadectwo pracy czy zaświadczenie o zatrudnieniu. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy, pracownik ma również prawo do odszkodowania za szkody moralne, wynikające z wypowiedzenia. 

dokumenty

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Aby złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, należy przestrzegać pewnych procedur i wymagań. Przede wszystkim, pracownik powinien zapoznać się z treścią umowy, a także z przepisami prawa pracy, które regulują warunki wypowiedzenia. W przypadku chęci rozwiązania umowy o pracę, pracownik powinien sporządzić dokument z wypowiedzeniem, który musi zostać dostarczony do pracodawcy w formie pisemnej. Wypowiedzenie powinno zawierać dane pracownika, takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwę firmy oraz datę, od której ma obowiązywać. Należy wpisać również prawidłowe dane pracodawcy. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w sieci. Ważne jest, aby pamiętać o terminach wypowiedzenia, które mogą się różnić w zależności od stażu pracy i rodzaju umowy. W przypadku umowy na czas określony, pracownik może złożyć wypowiedzenie z zachowaniem określonego terminu, natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony obowiązuje dłuższy termin wypowiedzenia. Pracownik powinien również pamiętać o zachowaniu okresu wypowiedzenia, czyli wykonaniu obowiązków służbowych do momentu zakończenia umowy. Jeśli pracodawca nie zgadza się na skrócenie terminu wypowiedzenia, pracownik powinien się z tym liczyć i przygotować się na kontynuowanie pracy przez określony okres czasu. Pracownik powinien również pamiętać o konsekwencjach wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia, jednak może ono być niższe od wynagrodzenia za pełny okres zatrudnienia. Pracodawca może również zdecydować się na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, na podstawie porozumienia stron. W takim przypadku, pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia, ale nie jest zobowiązany do pracy. 

podpis

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia a wypowiedzenie za porozumieniem stron – czym się różnią?

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wypowiedzenie za porozumieniem stron, to dwa różne sposoby zakończenia stosunku pracy. Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia polega na tym, że pracodawca lub pracownik wypowiada umowę o pracę, ale jednocześnie zachowuje okres wypowiedzenia, czyli pracownik nadal pozostaje w pracy przez określony czas. Z kolei wypowiedzenie za porozumieniem stron ma charakter jednorazowy – pracownik nie pozostaje w pracy przez okres wypowiedzenia, tylko z dniem wypowiedzenia traci zatrudnienie. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami wypowiedzeń dotyczą głównie płatności i uprawnień pracowniczych. W przypadku wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia pracownik nadal ma prawo do wynagrodzenia oraz korzysta z wszystkich świadczeń i uprawnień przysługujących mu na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pensji oraz kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Natomiast w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron pracownik zazwyczaj nie otrzymuje wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, choć istnieje możliwość negocjacji w tej kwestii. Dodatkowo, pracownik traci prawo do korzystania z innych świadczeń i uprawnień, które przysługiwały mu na stanowisku pracy. Kolejną różnicą jest sposób formalności związanych z wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia obie strony muszą przestrzegać ustalonych terminów i zasad. Pracodawca lub pracownik muszą wypowiedzieć umowę o pracę na piśmie, określając w nim termin wypowiedzenia oraz powód wypowiedzenia. Wypowiedzeniu musi również towarzyszyć pisemne potwierdzenie dostarczenia go drugiej stronie. Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron formalności są zdecydowanie prostsze. Obie strony mogą ustalić swoje warunki i terminy wypowiedzenia bez konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia. 

porozumienie-stron

Po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę następuje czas na znalezienie nowej pracy, poszukiwanie pracy najlepiej rozpocząć jeszcze w czasie trwania umowy o pracę. To ważne, żeby móc od razu rozpocząć nową i nie stracić źródła utrzymania. 

Redakcja enh.pl